Standard MasterCard

Šta je Standard MasterCard?

Standard MasterCard je međunarodna kreditna kartica namijenjena fizičkim licima koja se vezuje za kartični račun Korisnika. “Međunarodna” znači da je prihvaćena na svim šalterima, bankomatima i prodajnim mjestima na kojima je istaknut Master znak (logo) u zemlji i svijetu. “Kreditna” znači da podizanje gotovine na šalterima i bankomatima, plaćanje roba i usluga karticom možete vršiti do iznosa odobrenog kreditnog limita.

Standard MasterCard je kartica zasnovana na revolving principu, što znači da Vam je novac koji  uplatite kao mjesečnu uplatu rate, zajedno sa preostalim neutrošenim iznosom na kreditnoj kartici  na raspolaganju za dalje korištenje.

Prednosti korišćenja Standard MasterCard

 •  Jednostavan i brz kredit
 •  Na računu Vam se rezervišu određena sredstva koja možete da trošite kad Vam je potrebno
 •  Oslobađanje se nošenja gotovine
 •  Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu bez provizije
 •  Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
 •  Sva zaduženja po kartici koja napravite, konvertuju se u KM po kursu MasterCard-a na dan zaduženja

 

Uslovi za dobijanje Standard MasterCard

 •  Da ste stariji od 18 god. i da posjedujete ličnu kartu
 •  Da ste državljanin BiH
 •  Da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Naša Banka a.d
 •  Da podnesete Potvrdu o zaposlenju i visini primanja, Rješenje o administrativnoj zabrani  ili da položite depozit 100,00 % visine kreditnog limita
 •  Da podnesete fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid
 •  Da imate dva žiranta u stalnom radnom odnosu sa Potvrdom preduzeća o zaposlenju i visini primanja i Rješenjima o administrativnoj zabrani.
 •  Da, prilikom preuzimanja kartice,  potpišete Ugovor o korištenju kreditne kartice i jednu mjenicu (koju potpisuju i Korisnik i žiranti), a žiranti da potpišu Ugovor o jemstvu

Dodatnu Standard MasterCard  Naša Banka a.d. može dobiti lice koje je:

 •  Starije od 18 god. i ima ličnu ispravu
 •  Ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Naša Banka a.d, koji su potisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice
 •  Da podnese fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid

Način upotrebe kreditne kartice :

 •  Banka korisniku odobrava na korišćenje odredjeni kreditni limit (u skladu sa kreditnom sposobnošću korisnika). Limit može iznositi najviše 10.000KM
 •  Korisnik je dužan da vrati najmanje 5,00 % dugovanog iznosa do 20-og u mjesecu, za prethodni mjesec, zajedno sa kamatama i troškovima obračuna i slanja izvoda
 •  Ukoliko do 20-og u mjesecu izmirite sav dug za transakcije nastale u prethodnom mjesecu kamata se ne zaračunava
 •  Za podizanje gotovine kamata se obračunava od dana podizanja gotovine na šalteru ili bankomatu

 

Pravila za korišćenje Standard MasterCard

 •  Standard MasterCard možete koristiti za podizanje gotovine na šalterima i bankomatima kao i za kupovinu na prodajnim mjestima, u zemlji i svijetu,  koja su vidno obilježena  znakom MasterCard 
 •  Standard MasterCard možete koristiti do roka naznačenog na kartici nakon čega se, ukoliko ne naglasite da ne želite više da koristite karticu , a uredno ste ispunjavali Vaše obaveze prema Naša Banka a.d , automatski vrši reizdavanje, tj. dobijate novu karticu sa novim rokom važnosti.
 •  Standard MasterCard nije prenosiva na drugo lice, ne smije se koristiti kao instrument obezbjeđenja plaćanja
 •  Prilikom podizanja gotovine Standard MasterCard karticom, obavezni se da unesete svoj PIN na bankomatu što se smatra Vašim potpisom
 •  PIN kod se ne unosi prilikom kupovine roba i usluga na POS-terminalima
 •  Korisnik Standard MasterCard kartice odgovoran je i za pravilno korištenje  dodatnih kartica izdatih uz njegovu osnovnu karticu
 •  Gubitak ili krađu kartice, Korisnik je dužan prijaviti odmah pozivanjem Korisničkog servisa ( br. na poleđini) kako bi se blokirala kartica i spriječila njena zloupotreba

 

Naknade i provizije

 • Nominalna kamatna stopa 13,50% na godišnjem nivou
 • Podizanje gotovine na šalteru 1,50% (min. 5,00 KM od iznosa)
 • Podizanje gotovine na bankomatima NAŠA BANKA AD i NOVA BANKA AD 1,50% (min. 5,00 KM od iznosa)
 • Upit stanja na bankomatima NAŠA BANKA AD i NOVA BANKA AD 0,30 KM
 • Upit stanja na bankomatima drugih banaka 1,00 KM
 • Podizanje gotovine u mreži drugih banaka u zemlji 2,50 % (min. 5,00 KM)
 • Podizanje gotovine u inostranstvu 2,50% (min. 10,00 KM)
 • Godišnja članarina za osnovnu karticu 15,00 KM u prvoj godini, svaka naredna godina 30,00KM
 • Godišnja članarina za dodatnu karticu 15,00KM
 • Zamjena oštećene, ukradene ili izgubljene kartice 20,00 KM
 • Neopravdan zahtjev za reklamaciju od strane korisnika 20,00 KM
 • Hitna kartica 30,00 KM
 • Naknada za promjenu PIN koda na bankomatima (ova opcija trenutno na bankomatima ne funkcioniše) 3,00 KM
 • Trošak deblokade PIN-a 5,00 KM
 • 3Dsecure 0,50 KM po transakciji

 

Korisni savjeti

 •  Nemojte držati karticu na vidljivom mjestu
 •  Nemojte nikome pozajmljivati karticu
 •  Nikada ne držite PIN-kod i karticu na istom mjestu
 •  Vaš PIN-kod zapamtite ili ga zapišete negdje na sigurnom mjestu i kovertu sa PIN-kodom uništite
 •  Nemojte zapisivati PIN-kod na kartici i ne otkrivajte ga nikome
 •  Nemojte davati Vaše lične podatke i podatke o kartici nepoznatim licima, naročito ne preko interneta
 •  Prilikom plaćanja karticom, obratite pažnju:
  •  da trgovac ne nosi karticu van Vašeg vidnog polja
  •  da ne potpisujete prazan račun (slip)
  •  da trgovac poništi račun (slip) ako je pogriješio, prije nego što potpišete novi
  •  provjerite iznos na računu (slipu) prije nego što ga potpišete
 •  Čuvajte Vaše račune (slipove) radi provjere izvoda
 •  Odmah prijavite Banci eventualne nepravilnosti na izvodu
 •  Ukoliko je izvod u redu, odmah ga, nakon kontrole, uništiti, jer on nosi podatke o Vašoj kartici
 •  Istekle kartice obavezno vratite Banci
 •  Koristite bankomate koji su na prometnim i osvijetljenim mjestima
 •  Ne dozvolite da drugi vide Vaš PIN-kod prilikom ukucavanja na bankomatu
 •  Nemojte brojati novac ispred bankomata

U slučaju gubitka ili krađe platne kartice pozovite broj  055/232-321