Obavještenje za lica sa navršenih 65 i više godina života

Poštovani klijenti,

U cilju sprečavanja širenja zaraze virusom korona, te u skladu sa odobrenjem Vlade Republike Srpske dok su na snazi vanredne mjere, obavještavamo Vas, da smo svim licima starijim od 65 godina koji primaju redovna mjesečna primanja (penzije, invalidnine i druga socijalna primanja) preko računa Naše Banke a.d. Bijeljina, omogućili da novčana sredstava podignu sa računa ukoliko ovlastite osobu koja mora imati punomoć koju ste Vi potpisali.

Napominjemo da je punomoć jednokratna, te da svaki naredni put pri podizanju novčanih sredstava neophodno je da pripremite i potpišete novu punomoć.

Obrazac za popunjavanje punomoći je dostupan u svim poslovnicama Banke i u 54 poslovnice Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.

Obrazac punomoći možete preuzeti ovde

Ukoliko niste u mogućnosti da preuzmete obrazac, možete na listu papira da napišete izjavu o punomoći koja mora da sadrži tačne podatke i to:

  • ime oca i ime i prezime onog ko daje punomoć,
  • JMBG, adresu,
  • broj lične karte,
  • kontakt telefon, broj računa u banci i tačan iznos sredstava za isplatu (iznos u valuti, brojevima i slovima),
  • mjesto i datum izdavanja punomoći i napomenu da se punomoć koristi jednokratno,

 

Neophodno je da na punomoći bude Vaš potpis i datum sačinjavanja punomoći.

Maksimalni iznos za isplatu je ograničen na iznos jedne mjesečne penzije ili jednog mjesečnog primanja.

Ovlašteno lice uz svoju ličnu kartu, i ličnu kartu lica koje je dalo punomoć , može doći u Banku i podići novčana sredstva, a službenici u Banci su dužni pozvati lice koje je dalo punomoć telefonom i provjeriti da li je dao saglasnost.

U cilju osiguranja isplate bez eventualnih grešaka i poteškoća, molimo da punomoć bude čitko popunjena, te da se na istoj ne precrtavaju upisani podaci.

Banka će zadržati primjerak punomoći.

Takođe, apelujemo na klijente da sva plaćanja, gdje god je to moguće, vrše putem platnih kartica kako bi se smanjilo korišćenje gotovine (novčanica i kovanica) kao potencijalnog izvora zaraze, te lični kontakt i boravak u poslovnicama sveo na najmanju moguću mjeru.

Ukoliko nemate Debit Master Card karticu Naše Banke, neophodno je samo da popunite Zahtjev za debitnu karticu, Vaša kartica će biti izrađena i uručena u najkraćem roku.

Zahtjev za debitnu karticu

NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA

Tags