Stambeni krediti

Pregled

Korisnici

Zaposleni, VIP klijenti i ostali koji imaju redovna mjesečna primanja

Namjena

Namjena kredita za kupovinu, adaptaciju, rekonstrukciju, izgradnju, dogradnju stambenog objekta ili stana, kupovinu garaža, kupovinu građevinske čestice, pokriće troškova pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole i pokriće troškova legalizacije stambenog objekta

Iznos

Do 150.000,00 KM

Rok na koji se odobrava

Do 120 mjeseci.

Naknada

Od 0,50 %

Godišnja kamatna stopa

NKS: od 3,45 %

Stambeni krediti iz kreditnih linija sredstava IRBRS-a

Iznos

Od 10.000 do 150.000 KM

Rok na koji se odobrava

Do 25 godina

Namjena

  • kupovina stambenih jedinica,
  • izgradnja stambenih jedinica,
  • rekonstrukcija stambenih jedinica,
  • adaptacija stambenih jedinica,
  • proširenje stambenih jedinica,*
  • refinansiranje kredita SEV-a. **

Naknada

0,50 %

Korisnici

Beneficirana grupa: 3,29 %

• članovi porodica poginulih i nestalih boraca,
• ratni vojni invalidi od I do IV kategorije,
• civilne žrtve rata od I do IV grupe,
• osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12 i 82/15),
• roditelјi ili staratelјi djece i punolјetnih lica sa smetnjama u razvoju iz člana 18. stav a) alineja 2) i stav b) alineja 2) Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/2012, 90/2016 i 94/19);
• porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece,
• korisnici koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.

Grupa mladi bračni parovi do 30 godina: 2,69%

mladi bračni parovi
• korisnici sredstava mlađi od 30 godina, oboje

Grupa I: 3,69%

• bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje);
• porodice i samohrani roditelji sa troje djece

Opšta grupa: 3,89%

• porodice i samohrani roditelјi sa jedno ili dvoje djece