Krediti za VIP klijente i fizička lica od posebnog poslovnog interesa za Banku

Pregled

Korisnici

VIP klijenti su zaposleni u javnom, finansijskom i osiguravajućem sektoru i radnici poslovnih subjekata od posebne važnosti za Banku, koji se mogu kreditno zaduživati po svim namjenama i rokovima Pod pojmom VIP klijent, podrazumjevamo lica koja ispunjavaju jedan od navedenih uslova:

- zaposleni u javnim i budžetskim organizacijima
- zaposleni u ostalim organizacijama sa redovnim mjesečnim primanjima iznad 1.500,00 KM
- klijenti koji se duže vrijeme bave bave samostalnom djelatnošću sa dobrim ugledom u široj javnosti: notari, advokati, ljekari, računovođe, davaoci intelektualnih usluga i dr.
- štednja u Banci preko 20.000 KM u kontinuitetu
- vlasnici i menadžeri uspješnih privrednih subjekata

Namjena

Za sve namjene

Iznos

50.000,00 KM za kredite odobrene na rok do 12 mjeseci
150.000,00 KM za kredite odobrene na rok do 120 mjeseci

Rok na koji se odobrava

Do 120 mjeseci.

Naknada

Od 0.50 %

Godišnja kamatna stopa

NKS: od 5,95 %

Instrumenti obezbjeđenja

Zavise od iznosa kredita i kreditne sposobnosti Korisnika.