Krediti na bazi oročenog depozita

Krediti na bazi oročenog namjenskog beskamatnog depozita 1:1 (kratkoročni i dugoročni)

Krediti na bazi oročenog namjenskog beskamatnog depozita 1:2 (kratkoročni i dugoročni)

Namjena

Po svim namjenama

Rok

Do 120 mjeseci