AML - Program za sprečavanje pranja novca

“NAŠA BANKA” A.D. BIJELJINA sa sjedištem u Bijeljini, Karađorđeva 1. posluje pod nadzorom Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

“NAŠA BANKA” A.D. BIJELJINA (u daljem tekstu: Banka) posluje u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (,,Sl. glasnik Bosne i Herceovine'' broj 47/14 i 46/16). Poslovanje Banke takođe je u potpunosti usklađeno sa svim podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog Zakona, kao i sa standardima definisanim Programom o minimalnim standardima aktivnosti Banke na sprečavanju pranja novca i finansiranja teriorizma sa politikama i procedurama i FATCA regulativama.

Cilj Banke je da bude usklađena kako sa odredbama važećih domaćih zakona, direktivama EU i uredbama, kao i sa najboljom međunarodnom praksom kako je predviđeno u regulativi Radne grupe za finansijske mere u borbi protiv pranja novca (FATF) i dokumentima drugih međunarodnih tela kao što je Odbor Basel ili Wolfsberg Grupa. U skladu sa navedenim Banka je kao AML ključna područja definisala kroz: pristup zasnovan na rizicima, obaveze analize klijenata, dokumentaciju (baza podataka), izveštavanje o sumnjivim aktivnostima i obuku i trening zaposlenih.
Banka je postupila u skladu sa svojim zakonskim obavezama i implementirala je sopstveni Program o minimalnim standardima aktivnosti Banke na sprečavanju pranja novca i finansiranja teriorizma (set internih akata za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma) koji sadrži striktna pravila za sprečavanje, otkrivanje i prijavljivanje tzv. sumnjivih poslovnih transakcija koje ukazuju na moguće pranje novca i finansiranje terorizma.

Banka je implementirala sisteme za identifikaciju klijenata Banke. Što više znamo o našim klijentima, njihovom istorijatu i poslovnim aktivnostima, efikasnije ćemo prepoznati sumnjive transakcije i odvojiti ih od uobičajenih transakcija klijenata, te tako izbeći potencijalno pranje novca. Zahvaljujući tome, Banka gradi poslovni odnos sa klijentima koji se zasniva na punom poverenju, sigurnosti i transparentnosti. Za svrhe prepoznavanja mogućih sumnjivih transakcija i lica, Banka koristi sistemsko rešenje – aplikativnu podršku koja joj omogućava da kontinuirano prati i prepoznaje moguće pranje novca i finansiranje terorizma. Putem aplikativne podrške integrišu se transakcioni podaci sa informacijama o korisnicima što skupa sa informacijama dobijenim nakon provjere statusa klijenta pristupom SWIFT – compliance aplikacijama za rezultat ima kompletan pregled aktivnosti - u okviru sistema i omogućava precizno i tačno otkrivanje sumnjivih aktivnosti.

U skladu sa Procedurom „Upoznaj svog klijenta“ i implementiranim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Banka ne ulazi u poslovni odnos, niti obavlja bilo kakvu transakciju po zahtevu klijenta koji je odbio postupak identifikacije, te ako nedostaju potrebne informacije o prirodi i svrsi te transakcije ili ukoliko iz bilo kojih drugih razloga nije moguće do kraja sprovesti postupak analize klijenta (Due Diligence).

Banka takođe ima ustanovljenu odgovarajuću politiku koja pokriva odnose sa politički izloženim licima i koja je dosledna najboljim međunarodnim praksama u oblasti sprečavanja pranja novca.

“NAŠA BANKA” A.D. BIJELJINA ne uspostavlja korespodentske odnose sa bankama skoljkama (shell banks) niti svojim klijentima dozvoljava direktnu upotrebu korespodentskog računa ili korespodentskog podračuna radi poslovnih transakcija u njihovo ime (npr. prelazni računi). Banka vrši redovnu obuku zaposlenih u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ove obuke obrađuju teme vezane za identifikaciju i prijavljivanje transakcija koje smo po zakonu obavezni da prijavimo odgovarajućem regulatornom telu, sa različitim primerima pranja novca koji su u praksi usko povezani sa određenim bankarskim proizvodima i uslugama, kao i adekvatno objašnjenje odredbi internih akata za sprečavanje pranja novca.
Bijeljina, 07.02.2020.