Garancije

Vrste garancija

 •  učešće na javnim nadmetanjima,
 •  dobro izvršenje posla,
 • Otklanjanje nedostataka u garantnom roku
 •  uredno plaćanje carine i transportnih troškova.
 •  vraćanje primljenih avansa,
 •  vraćanje garantnog depozita,
 •  uredno vraćanje kredita,
 •  uredno izmirenje obaveza u poslovima zajedničkih ulaganja i lizinga,
 •  uredno plaćanje obaveza za robu,
 •  obezbjeđenje sredstava investitora u zemlji.

 

Nalogodavci

 •  Pravna lica i preduzetnici registrovana kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti

Iznos

 •  iznos garancije zavisi od uslova iz konkretnog ugovora/tendera. Da li će garancija biti odobrena zavisi i od boniteta nalogodavca (kvalitet poslovanja, ostvaren promet preko transakcionog računa otvorenog u Banci, finansijsko stanje klijenta, period saradnje klijenta sa Bankom, pozicija klijenta u privrednoj grani kojoj pripada i značaj privredne grane za region, ponuđeno obezbjeđenje plasmana, reputacija  i ugled klijenta, dani kašnjenja, brzina naplate dospjelih obaveza, kvalitet poslovne saradnje i sl.)

Rok

 •  kratkoročne do 12 mjeseci
 •  dugoročne preko 12 mjeseci

 

Potrebna dokumentacija

 •  Zahtjev za garanciju

    Osnivačka dokumentacija:

 •  Rješenje o upisu u sudski registar
 •  Izvod iz sudskog registra
 •  Statistički broj
 •  JIB (jedinstveni identifikacioni broj)
 •  PIB (poreski identifikacioni broj)
 •  Opštinsko rješenje
 •  Karton deponovanih potpisa
 •  Spesimen lica ovlaštenih za zastupanje
 •  Fotokopije lične karte vlasnika ili direktora preduzeća

 

    Finansijska dokumentacija:

 •  Bilans stanja za posljednji obračunski period
 •  Bilans uspjeha za posljednji obračunski period
 •  Bruto bilans
 •  Kartice kupaca i dobavljača
 •  Posljednji revizorski izvještaj ako je rađen

 

Mogući instrumenti obezbjeđenja

 •  Mjenica klijenta  i lična mjenica vlasnika
 •  Nalozi za prenos
 •  hipoteka na nepokretnu imovinu,
 •  založno pravo na pokretnu imovinu (oprema, putnička i teretna vozila, poljoprivredna mehanizacija, osnovno stado),
 •  založno pravo na hartije od vrijednosti koje se kotiraju na Banjalučkoj berzi, založno pravo na zalihe robe,
 •  jemstvo jednog ili više solventnih jemaca,
 •  zalog novčanog depozita, zalog vrijednosnih papira,
 •  zalog plemenitih metala, neopoziva garancija.